ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2018
ปรนนิบัติด้วยพระวิญญาณ
MINISTERING THE SPIRIT

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

Continue reading