จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2018
จงยอมรับเฉพาะสิ่งที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น
ACCEPT ONLY WHAT COMES FROM GOD

“ไม่มีใครสามารถรับสิ่งใด นอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขา” (ยอห์น 3:27)

Continue reading