เสาร์ ที่ 8 กันยายน 2018
ความสามารถเหนือธรรมชาติของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในคุณ
HIS SUPERNATURAL ABILITY AT WORK IN YOU

“ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5)

Continue reading