เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2018
คุณเป็นปุโรหิตในวิหารของคุณ
You’re The Priest In Your Temple

“และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6)

Continue reading