พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2018
ปกครองด้วยถ้อยคำ
Rule With Words

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

Continue reading