จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2018
ผู้ถูกสร้างใหม่ที่มีชีวิตใหม่
A New Creature With A New Life

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2018
ในการยกบาปเราได้รับความชอบธรรม
In Remission We Have Justification

“เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส” (กิจการ 13:38-39)

Continue reading


เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2018
การไถ่และการลบล้างบาป
Redemption And Remission

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” (เอเฟซัส 1:7)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2018
พระองค์เปิดความเข้าใจของคุณ
He Opens Your Understanding

“แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2018
ความสำคัญเรื่องการทนทุกข์ของพระคริสต์
The Importance Of Christ’s Suffering

“พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาแปลได้อีกว่า สืบหาสถานการณ์ หรือ เวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น” (1 เปโตร1:10-11)

Continue reading