อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2018
ระบบความคิดแบบชนะ
The Victory Mentality

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

Continue reading