อาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์
The Lordship Of Jesus

“คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

Continue reading