พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2018
จิตใจของคุณและปากของคุณ
Your Heart And Your Mouth

“..ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” (มาระโก 11:23)

Continue reading