อาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2018
พระวิญญาณภายในคุณ
The Spirit In You

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?” (1โครินธ์ 6:19)

Continue reading