ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2018
ผู้รักษาความจริงของพระองค์
Custodians Of His Truth

“จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้เข้ามา”(อิสยาห์ 26:2 ฉบับ ThaiKJV)

Continue reading