เสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2018
จุดสิ้นสุดของการบำเพ็ญตบะ
An End To All Penance

ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา (ปฐมกาล 22:18)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2018
จงส่องสว่าง

Let Your Light “So” Shine

ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)
Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน

เข้าใจความรักของพระบิดา
Understanding The Father’s Love

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)
Continue reading


พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2018
ตัวใหม่ของคุณ
A New YOU

เรารู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:6-7)
Continue reading


อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2018
เติบโตขึ้นและรุ่งเรืองขึ้นโดยพระคำ
Growing And Prospering By The Word

ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้าน จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้ (กาลาเทีย 4:1-2)
Continue reading