จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2018
ชีวิตนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์
Eternal Life Through Jesus Christ

“พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้” (ยอห์น 1:4-5)

Continue reading