ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2018
พระองค์เปิดความเข้าใจของคุณ
He Opens Your Understanding

“แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45)

Continue reading