จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2018
พระเจ้าเสริมกำลังคุณจากภายใน
He Energizes You From Within

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความ สามารถทำตามชอบพระทัยของ
พระองค์” (ฟิลิบปี 2:13)

Continue reading