อาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2018
ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นที่การคืนพระชนม์
Your New Life Started With The Resurrection

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading