พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2018
ใจที่ขอบพระคุณ
A Grateful Heart

“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (เอเฟซัส 5:20)

Continue reading