เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2018
การไถ่และการลบล้างบาป
Redemption And Remission

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” (เอเฟซัส 1:7)

Continue reading