พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2018
เติมพลังในพระวิญญาณ
Charged Up In The Holy Ghost

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญ..” (1 โครินธ์ 14:4)

Continue reading