พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2018
ชอบธรรมโดยธรรมชาติ
Righteous By Nature

“เพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไร คนจำนวนมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังอย่างนั้น” (โรม 5:19)

Continue reading