ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2018
จงเป็นผู้ให้พรและเป็นผู้ให้
Be The “Blesser” And The Giver

“อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย” (ฟิลิปปี 2:4)

Continue reading