พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2018
ความสำคัญเรื่องการทนทุกข์ของพระคริสต์
The Importance Of Christ’s Suffering

“พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาแปลได้อีกว่า สืบหาสถานการณ์ หรือ เวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น” (1 เปโตร1:10-11)

Continue reading