พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทางทั้งปวงของพระองค์
HE’S PERFECT IN ALL HIS WAYS

พระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์ (สดุดี 145:17)

Continue reading