ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงมาเพื่ออาศัยอยู่ในคุณ
HE CAME TO LIVE IN YOU

คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน (ยอห์น 14:17)

Continue reading