พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2018

เราต้องอธิษฐานต่อไป
WE MUST KEEP PRAYING

พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1)

Continue reading