พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2018

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพระราชกิจ
THE HOLY SPIRIT PERFORMS THE WORKS

ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

Continue reading