ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2018
ในเอกภาพกับพระบิดา
IN UNION WITH THE FATHER
ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2018

ความเชื่อในพระวจนะ
FAITH IN THE WORD

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ (โรม 10:17)

Continue reading


พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2018

จงติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์
CONTINUE IN HIS LOVE

พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา (ยอห์น 15:9)

Continue reading


อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2018

พระวจนะเป็นยาที่ไม่มีสิ่งเจือปน
THE WORD IS PURE MEDICINE

ลูกเอ๋ย จงใส่ใจถ้อยคำของข้า จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของข้า อย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ค้นพบ และเป็นพลานามัยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้น (สุภาษิต 4:20-22)

Continue reading


จันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2018

อยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงวางคุณไว้
STAY WHERE GOD PUT YOU

และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดา…พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ (โคโลสี 1:12-13)

Continue reading