เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2018

ความเข้าใจความจริงของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
YOUR UNDERSTANDING OF TRUTH IS IMPORTANT

และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท (ยอห์น 8:32)

Continue reading