จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2018

คุณได้ตรึงเนื้อหนังของคุณไว้ที่กางเขนแล้ว
YOU’VE CRUCIFIED THE FLESH

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว (กาลาเทีย 5:24)

Continue reading