พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2018

พูดภาษาฝ่ายวิญญาณ
SPEAK SPIRITUAL LANGUAGE

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ (1 โครินธ์ 3:1)

Continue reading