อาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018

ความภาคภูมิใจของพระบิดา
THE FATHER’S PRIDE

เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง (ยากอบ 1:18)

Continue reading