อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงนำคุณในความเป็นจริงของชีวิต
HE GUIDES YOU IN THE REALITIES OF LIFE

เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล …และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น (ยอห์น 16:13)

Continue reading