อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2018

คุณเกิดมาพร้อมกับความชอบธรรม
YOU WERE BORN WITH RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (โรม 5:17)

Continue reading