เสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2018

เดินในพระคริสต์
WALKING IN CHRIST
เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย (โคโลสี 2:6)

Continue reading