ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2018

ชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ของคุณ
YOUR VICTORIOUS LIFE IN CHRIST

แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย (ฮีบรู 10:38)

Continue reading