ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2018

เราเป็นยิ่งกว่า “ผู้เชื่อ”
WE’RE MORE THAN “BELIEVERS”

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

Continue reading