จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง
HE KNOWS ALL THINGS

แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว(ยอห์น 14:26)

Continue reading