จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2018

เพ่งความสนใจไปที่พระวจนะ
FOCUS ON THE WORD

… คือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้มีราวกับว่ามีแล้ว (โรม 4:17)

Continue reading