วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2020               

ความถ่อมใจและความยิ่งใหญ่
HUMILITY AND GREATNESS

แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

ในคำสอนของพระเยซู พระองค์สำแดงความถ่อมใจ เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ต้องรับบัพติศมา พระองค์ไม่ได้รู้สึกเหนือกว่ายอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ตาม แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้พระคัมภีร์สำเร็จ (อ่านมัทธิว 3:13-15 ฉบับ NKJV) นั่นเป็นเพราะว่าคนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนั้นถ่อมใจและได้รับแรงดลใจจากสิ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการทำให้พระคำของพระเจ้าสำเร็จ นั่นคือทำสิ่งต่างๆตามแบบของพระเจ้าพวกเขายังได้รับแรงดลใจให้รับใช้ด้วย

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “​ถ้า​มี​ใคร​ต้อง​การ​เป็น​ใหญ่​ใน​พวก​ท่าน คน​นั้น​จะ​ต้อง​เป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​ของ​ท่าน (มัทธิว 20:26) พระองค์ไม่เพียงแค่พูดสิ่งนี้แก่พวกเขาเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงกระทำเช่นนั้นด้วยการล้างเท้าของเหล่าสาวกของพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์อธิบายการกระทำของพระองค์ว่า พวก​ท่าน​เรียก​เรา​ว่า​พระ​อา​จารย์​และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าท่าน​เรียก​ถูก​แล้ว เพราะ​เรา​เป็น​อย่าง​นั้น เพราะ​ฉะนั้น​ถ้า​เรา​ผู้​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​และ​พระ​อา​จารย์​ยัง​ล้าง​เท้า​ของ​พวก​ท่าน ท่าน​ก็​ควร​จะ​ล้าง​เท้า​ของ​กัน​และ​กัน​ด้วย เพราะ​ว่า​เรา​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​พวก​ท่าน​แล้ว เพื่อ​ให้​ท่าน​ทำ​เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​ทำ​กับ​ท่าน​ด้วย เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า บ่าว​จะ​เป็น​ใหญ่​กว่า​นาย​ไม่ได้ และ​ทูต​จะ​เป็น​ใหญ่​กว่า​คน​ที่​ใช้​เขา​ไป​ก็​ไม่​ได้ เมื่อ​พวก​ท่าน​รู้​อย่าง​นี้​แล้ว​และ​ประ​พฤติ​ตามท่าน​ก็​เป็น​สุข (ยอห์น 13:13-17 ฉบับ NKJV)

ใน ฟิลิปปี 2 เราอ่านอีกครั้งเกี่ยวกับความถ่อมใจที่หาตัวจับยากของพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าเอง แต่พระองค์ก็ถ่อมตัวของพระองค์ลงและเสียชีวิตอย่างอาชญากรเพื่อเรา แต่จงดูผลลัพธ์ของความถ่อมใจของพระองค์ “…เพราะ​ฉะนั้น​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ยก​พระ​องค์​ขึ้น​สูง​สุด และ​ประ​ทาน​พระ​นาม​เหนือ​นาม​ทั้ง​หมด​แก่​พระ​องค์ เพื่อ​ที่​ว่า​เพราะ​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​นั้น ทุก​ชีวิต​ใน​สวรรค์ บน​แผ่น​ดิน​โลก และ​ใต้​พื้น​แผ่น​ดิน​โลก จะ​คุก​เข่าลง​กราบ​พระ​องค์ และ​เพื่อ​ที่​ว่า​ทุก​ลิ้น​จะ​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เป็น​การ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระเจ้า​ พระ​บิดา (ฟีลิปปี 2:6-11 ฉบับ NKJV) ฮาเลลูยา!

ฟิลิปปี 2:5 กล่าวว่า จง​มี​จิต​ใจ​เช่น​นี้​ใน​พวก​ท่าน​เหมือน​อย่าง​ที่​มี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ หมายความว่าจงเลียนแบบความถ่อมใจของพระองค์ นี่เป็นเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ ไม่มีทางลัดอื่น ความ​จองหอง​มา​ก่อน​การ​ถูก​ทำ​ลาย และ​ใจ​ผยอง​ก็​มา​ก่อน​การ​ล้ม

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับการให้ความสว่างของพระคัมภีร์ ข้าพระองค์เป็นผลผลิตของพระคำของพระองค์ และข้าพระองค์เดินในความถ่อมใจและความรักด้วยการตระหนักถึงพระคุณของพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์บินขึ้นสูงและไปข้างหน้าในการเดินทางของความยิ่งใหญ่ ในพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สุภาษิต 18:12; มัทธิว 18:4; เอเฟซัส 5:1

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 6:1-24 & 1 พงศ์กษัตริย์ 9

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 7:25-40 & สุภาษิต 8