วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2020                 

เกียรติของการรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้า
THE HONOUR OF SERVICE IN GOD’S HOUSE

ถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไป คนนั้นก็จะได้รับความสูญเสีย ส่วนตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ (1 โครินธ์ 3:15)

การเป็นผู้นำเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมือง การปกครอง การศึกษา การได้รับการเรียกให้เป็นผู้นำของคนเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เสมอ อย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำในพระนิเวศของพระเจ้านั้นมีเกียรติที่ยิ่งใหญ่กว่า เพราะว่าเป็นบทบาทที่เป็นของพระคริสต์ มันเกี่ยวกับการงานของพระองค์ สิ่งนี้หมายความว่าการงานบางอย่างของพระเจ้าได้ถูกมอบหมายให้แก่คุณ

ใน มัทธิว 16:18 พระเยซูตรัสว่า “…เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​ไว้และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้ โปรดสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่า “ให้เราสร้างคริสตจักรของเรา” แต่พระองค์พูดว่า “เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​” ส่วนหนึ่งของวิธีที่พระองค์สร้างคริสตจักรของพระองค์คือผ่านทางคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงกำหนดให้นำและสอนคนของพระองค์ นั่นคือผู้นำของคริสตจักร ทุกส่วนของงานที่เราดำเนินการเพื่อทำให้นิมิตของพระองค์สำเร็จเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่านั่นหมายความว่าพระองค์กำลังดำเนินการผ่านเรา ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว เราก็ถูกคาดหวังว่าเราจะทำทุกสิ่งในพระนามของพระองค์และตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเรา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงประทานเกียรติในการรับใช้ในบ้านของพระองค์ให้แก่เรา

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงระดับของความพึงพอใจที่เราควรมีต่อการรับรู้แบบนี้ในพระนิเวศของพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดในพระนิเวศของพระเจ้า จงให้เกียรติ จงเพลิดเพลินและให้คุณค่ากับสิ่งนั้นและทำเหมือนทำถวายแด่พระคริสต์ จงจัดการด้วยความความเอาใจใส่ เพราะว่าในที่สุดแล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

จงระลึกว่าในตอนท้ายของทุกสิ่งจะมีการพิพากษาหลัก 2 อย่าง จะมีการพิพากษาหน้า​บัล​ลังก์​ของ​พระ​คริสต์ ซึ่งจะได้รับบำเหน็จและคำสรรเสริญจากพระองค์ แต่บางคนจะได้รับเกียรติมากกว่าคนอื่น บางคนอาจสูญเสียบำเหน็จของพวกเขาเนื่องจากแรงจูงใจของพวกเขา พระองค์ไม่ต้องการให้เรารับใช้พระองค์ออกมาจากความทะเยอทะยานหรือความปรารถนาทางเนื้อหนัง พระองค์ต้องการให้เราทำงานของพระองค์ด้วยความรัก ด้วยความถ่อมใจ ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ และรับใช้ตามน้ำพระทัยของพระองค์ จงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเต็มใจ ด้วยการทุ่มเทหมดหัวใจและทำให้พอพระทัยในทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับเกียรติและพระพรในการรับใช้ในบ้านของพระองค์และในแผ่นดินของพระเจ้า หัวใจและความคิดของข้าพระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อผลิตการงานที่เป็นที่ยอมรับของพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์รับใช้ด้วยความรัก และด้วยความถ่อมใจ และด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 ยอห์น 1:8; วิวรณ์ 3:11

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 2:1-25 & ซามูเอล 20-21

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 4:1-10 & สุภาษิต 1