วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020                  

ถูกยกขึ้นสู่พระสิริในพระองค์
GLORIFIED IN HIM

และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย (โรม 8:30)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระบิดา เป็นพระฉายที่สำแดงออกแห่งความเป็นของบุคคลของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) และนั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างให้เราเป็น เราได้รับการยกขึ้นสู่พระสิริในพระองค์ พระองค์กล่าวไว้ในยอห์น 17:22 ว่า “เกียรติ​ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​ข้า​พระ​องค์​นั้น ข้า​พระ​องค์​มอบ​ให้​แก่​พวก​เขา เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง​เช่น​พระ​องค์​กับ​ข้า​พระ​องค์”

คริสเตียนเป็นผลแห่งการทนทุกข์ของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวถึงพระ​สิริ​ที่​จะ​มา​ภาย​หลังการทน​ทุกข์​เหล่า​นั้นของพระองค์ (1 เปโตร 1:11) เราเป็นพระสิรินั้นเป็นความชื่นชมยินดีที่พระองค์เห็น ซึ่งทำให้พระองค์อดทนต่อไม้กางเขนและดูหมิ่นความอับอาย (ฮีบรู 12:2) ดังนั้นคริสเตียนจึงไม่มีความละอายอีกต่อไป เพราะว่าพระเยซูได้แบกความอับอายของคุณแล้ว พระองค์จ่ายราคาเพื่อให้คุณดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณได้ถูกทำให้สำเร็จแล้ว พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเป็นเลิศ ฮาเลลูยา!

ส่วนที่งดงามที่สุดของการสละชีวิตแทนของพระองค์ก็คือมันไม่ได้จบลงที่หลุมศพ พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอย่างมีชัยในวันที่สาม สาธุการแด่พระเจ้า! เช่นเดียวกับที่ความตายไม่สามารถยึดพระองค์ไว้ได้ วันนี้ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริของคุณในพระองค์ได้ ถ้าคุณไม่สามารถเดินได้ จงลุกขึ้นและเดิน! จงเดินออกจากความเจ็บป่วยนั้น เพราะว่าพระสิรินั้นได้มาถึงแล้ว นั่นคือพระคริสต์ในตัวคุณ ความหวังแห่งพระสิริ (โคโลสี 1:27)

นี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้นำชัยชนะ ความสำเร็จ สุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่เรา พระองค์ได้นำเราเข้าไปสู่พระสิริของพระองค์และกำหนดให้เราสำแดงสิ่งเดียวกันนี้ในแผ่นดินโลก แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ (1 เปโตร 2:9)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตของฉันคือการสำแดงออกและคำพยานเกี่ยวกับพระคุณและพระสิริของพระเจ้า สติปัญญาและความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยสำแดงและเห็นได้อย่างชัดเจนในฉัน ฉันเป็นความสว่างของพระองค์ในโลกที่มืดมิด และฉันส่งผลกระทบต่อโลกของฉันด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าในวิญญาณของฉัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

1 เปโตร 2:9;โรม 8:17

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 7:1-24 & 1 พงศ์กษัตริย์ 15-17

 อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 9:11-19 & สุภาษิต 11