วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020                                                

ฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรค
POWER TO HEAL

แต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มี แต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด(กิจการ 3:6)

คริสเตียนไม่ใช่คนป่วยที่ต้องการการรักษาโรค น่าเศร้าที่หลายคนไม่เข้าใจในสิ่งนี้ การบังเกิดใหม่ทำให้คุณมีชีวิตของพระเจ้า ซึ่งเป็นชีวิตที่ “ไม่สามารถถูกทำลายได้” ตามที่พระเยซูได้กล่าวว่าคริสเตียนมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรค เขาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้นำการรักษาโรคไปสู่โลกนี้ จงศึกษาพระคัมภีร์และคุณจะพบถึงสิ่งที่พระเยซูทำ พระคัมภีร์กล่าวว่า ​พระ​เยซู​เสด็จ​ไป​ทำ​คุณ​ประ​โยชน์​และ​รัก​ษาทุก​คน​ที่​ถูก​มาร​เบียด​เบียน (กิจการ 10:38)

อัครทูตก็ทำสิ่งเดียวกัน พวกเขาทำพันธกิจรักษาโรคต่อคนป่วย ยกตัวอย่างเช่น เราอ่านเรื่องเกี่ยวกับเปโตรและยอห์นใน กิจการ 3 ขณะที่กำลังเข้าไปในพระวิหารและถูกเรียกร้องความสนใจโดยขอทานที่เป็นง่อยคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ประตูพระวิหาร ซึ่งกำลังขอเงินบริจาคจากทุกคนที่กำลังเข้าและออกจากพระวิหาร การตอบสนองของเปโตรนั้นน่าประทับใจมาก เขากล่าวว่า ..เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิดแล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง (กิจการ 3:6-7)

โปรดสังเกตว่าสิ่งที่เปโตรให้แก่เขานั้นไม่ใช่ “คำอธิษฐาน” หรือฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐาน นี่คือจุดที่คริสเตียนบางคนพลาดไป พวกเขาคิดว่าพระเจ้าทรงประทาน “ฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐานเผื่อคนป่วย” ให้แก่เรา ไม่! พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจในการรักษาคนป่วยให้แก่เรา อ่าน มัทธิว 10:1 ซึ่งกล่าวว่า พระ​องค์ (พระเยซู) ​ทรง​เรียก​สา​วก​สิบ​สอง​คน​ของ​พระ​องค์​มา แล้ว​ประ​ทาน​สิทธิ​อำ​นาจ​ให้​พวก​เขา​ขับ​ผี​โส​โครก​ออก​ได้ และ​ทรง​ให้​รัก​ษา​โรค​และ​ความ​เจ็บ​ป่วย​ทุก​อย่าง​ให้​หาย​ได้ พระเยซูให้ฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดและโรคภัยทุกชนิด ไม่ใช่บางชนิด แต่ทุกชนิด ดังนั้นจึงไม่สำคัญวาจะเป็นโรคใด คุณมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาสิ่งนั้นได้

พระเยซูตรัสใน มาระโก 16:17-18 ว่า มี​คน​เชื่อ​ที่​ไหน​หมาย​สำ​คัญ​เหล่า​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ที่​นั้น คือ​พวก​เขา​จะ​ขับ​ผี​ออก​โดย​นาม​ของ​เรา พวก​เขา​จะ​พูด​ภาษา​แปลกๆ พวก​เขา​จะ​จับ​งู​ได้​ด้วย​มือ​เปล่า ถ้า​พวก​เขา​กิน​ยา​พิษ​ใดๆ มัน​จะ​ไม่​ทำ​อัน​ตราย​แก่​พวก​เขาและ​พวก​เขา​จะ​วาง​มือ​บน​คน​เจ็บ​คน​ป่วย แล้ว​คน​เหล่า​นั้น​จะ​หาย​โรคจงใช้สิ่งที่คุณมีให้เกิดผล จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้มารอาละวาดในชีวิตของคุณหรือในชีวิตของคนที่คุณรักในรูปแบบของการเจ็บป่วย คุณเป็นผู้รักษาโรค จงเดินในการตระหนักรู้นี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและพระสิริของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์ทำพันธกิจรักษาคนป่วย ข้าพระองค์รับรู้ถึงชีวิตของพระเจ้าในตัวของข้าพระองค์ที่จะขับไล่ความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

มัทธิว 10:7-8; มาระโก 3:14-15; ฟีเลโมน 1:6

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 6:25-59 & 1 พงศ์กษัตริย์ 10-11

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 8:1-13 & สุภาษิต 9