วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

คริสเตียนไม่สามารถถูกผีสิงได้
A CHRISTIAN CAN’T BE DEMON-POSSESSED

และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 2:6)

หลายคนถามว่า “คริสเตียนสามารถถูกผีสิงได้ไหม?” คริสเตียนอาจได้รับอิทธิพลจากวิญญาณชั่ว แต่จริงๆแล้วเขาไม่สามารถถูกผีสิงได้ การที่คริสเตียนจะถูกผีสิงได้หมายความว่าเขาหรือเธอได้ตั้งใจและจงใจที่จะเลิกเชื่อในพระเยซูคริสต์ นั่นคือละทิ้งความเชื่อ

ตามพระคัมภีร์แล้วสภาพดังกล่าวไม่สามารถกู้คืนได้ เพราะว่าบุคคลนั้นเต็มใจมอบตัวเองให้กับซาตาน แต่คริสเตียนที่แท้จริงไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นได้ เพราะว่าเขาเหนือกว่าซาตานไม่ว่าคริสเตียนจะเคยยอมแพ้ต่อการเบียดเบียนของซาตานอย่างไร ในวันที่เขาเองตระหนักและพูดว่า “ไม่” นั่นจะเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการควบคุมของซาตานในชีวิตของเขา ยากอบ 4:7 กล่าวว่า เพราะ​ฉะนั้น พวก​ท่าน​จง​นอบ​น้อม​ต่อ​พระ​เจ้า จง​ต่อ​สู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป

สำหรับคริสเตียนแล้วปัญหาไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผีเข้าสิง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมจำนนต่อวิญญาณชั่วที่ทำให้พวกเขาทำสิ่งที่น่ากลัว และในกระบวนนั้นก็ทำลายชีวิตของพวกเขาเอง บ่อยครั้งที่คริสเตียนแบบนี้ไม่มีความรู้ที่เพียงพอในพระคำของพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตแบบอื่น (โฮเชยา 4:6) คริสเตียนนั่งร่วมกับพระคริสต์สูง​ยิ่ง​เหนือ​บรรดา​เทพ​ผู้​ครอง เหนือ​ศักดิ​เทพ เหนือ​อิทธิ​เทพ เหนือ​เทพ​อาณาจักร และ​เหนือ​นาม​ทั้ง​ปวง​ที่​เขา​เอ่ย​ขึ้น (เอเฟซัส 2:4-7; 1:19-21) ฮาเลลูยา!

ถ้าสิ่งที่กล่าวนี้เป็นจริง (และขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้เป็นจริง) แล้วทำไมเขาถึงต้องการ “การบำบัดปลดปล่อย” จากซาตาน ไม่ต้องกล่าวถึงการถูกมันเข้าสิงด้วยซ้ำ? แม้ว่าคริสเตียนอาจได้รับอิทธิพลหรือถูกมารเบียดเบียนได้ แต่ทางแก้ก็คือพระคำของพระเจ้า สดุดี 119:130 กล่าวว่า การ​เข้าถึง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​ให้​ความ​สว่าง...” ถ้าคุณได้รับพระคำของพระเจ้า ความสว่างของพระองค์เข้าไป คุณและยอมรับสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้ก็จะดีดการปรากฏตัวทุกอย่างของซาตานออกไป นั่นคือความมืดจะถูกขับไล่ออกไป

นี่คือเหตุผลที่การศึกษาและใคร่ครวญพระคำควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับคุณในฐานะลูกของพระเจ้า จงรู้และดำรงอยู่ในพระคำ และใช้การครอบครองของคุณในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคริสต์ทรงถูกยกย่องในตัวฉัน วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ฉันมีความสว่างแห่งชีวิต ไม่มีความมืดในตัวฉันเลย ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สันติสุข ความรัก ความเมตตา และได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องขณะที่ฉันเดินในความสว่างของพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

เอเฟซัส 2:4-7

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 15:1-17 & 1 พงศาวดาร 3-4

 อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 14:20-30 & สุภาษิต 26