วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020                      

คุณรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ
YOU’RE RESPONSIBLE FOR YOUR LIFE

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า โดยความเชื่อ เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น (ฮีบรู 11: 1-3)

ข้อพระคัมภีร์หลักของเรานั้นมีประโยชน์ ซึ่งสำแดงให้เราเห็นถึงหลักการแห่งความเชื่อที่สำคัญ ซึ่งสามารถทำให้ชีวิตของคุณเป็นเลิศจากพระสิริสู่พระสิริ ข้อนี้บอกว่าสิ่งต่างๆที่เห็นได้ชัดจากดวงตาธรรมชาติของเรานั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็น นั่นคือสิ่งเหล่านี้มาจากสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส บริบทสำแดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาจากคำพูด เพราะว่าข้อนี้กล่าวว่า โดยความเชื่อ เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์

ในปฐมกาล 1 เราอ่านพบว่าพระเจ้าตรัสและนำระเบียบ ความงดงาม และโครงสร้างมาสู่โลกที่ไร้รูปร่าง วุ่นวาย และอยู่ในความมืด พระองค์วางกรอบให้แก่โลก ในทำนองเดียวกันชีวิตของคุณและอนาคตของคุณได้รับการวางกรอบ แต่คราวนี้เกิดขึ้นโดยคุณเอง คุณจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้าได้ถูกวางแผนและจัดวางไว้แล้วไม่ใช่โดยคนอื่น แต่โดยคุณเอง! และถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่คุณมีในตอนนี้ (นั่นคือสิ่งที่ชีวิตของคุณเป็น) คุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

บางคนอาจโต้แย้งกับสิ่งนี้ แต่พระคำของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น คุณวางแผนชีวิตที่คุณกำลังดำเนินอยู่ด้วยคำพูดของคุณ วันนี้คุณเป็นอย่างที่คุณบรรยายถึงตัวเองไว้เมื่อหลายปีก่อน คุณมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตที่คุณมีในวันนี้ แน่นอนว่าจะมีปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่มีอิทธิพลด้วย นั่นคือสังคมวิทยา สิ่งแวดล้อม ครอบครัวฯลฯ แต่สิ่งเหล่านั้นก็ให้แค่พื้นฐานแก่คุณเท่านั้น นั่นคือสิ่งเหล่านั้นเป็นวัสดุซึ่งใช้ในการสร้างชีวิตของคุณ ในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณสร้างบนโครงสร้างย่อยนั้นก็มาจากคุณเอง

ถ้าคุณไม่ได้กำลังมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่คุณพอใจจริงๆ คุณก็สร้างมันขึ้นมา ถ้าคุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความพ่ายแพ้และเป็นเหยื่อ นั่นก็เป็นผลมาจากการทำงานของลิ้นของคุณ พระเจ้าไม่ได้รับผิดชอบต่อชีวิตที่คุณดำเนินอยู่ พระองค์ประทานนิมิตให้แก่คุณ พระองค์สำแดงให้คุณเห็นภาพและให้คุณรู้ว่าพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตแบบไหน พระองค์อาจจะเจาะจงและบอกคุณอย่างชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามพระองค์ก็จะไม่สร้างสิ่งนั้นแทนคุณ พระองค์จะส่งมอบวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นเข้าไปในมือของคุณเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีวัสดุที่คุณจะต้องได้รับ และพระองค์จะบอกคุณว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ไหนและแสดงวิธีที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะค้นหาสิ่งเหล่านั้น ครอบครองสิ่งเหล่านั้น และใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันดูแลชีวิตของฉันและทำให้เป็นอย่างที่ฉันต้องการซึ่งสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับฉัน ฉันให้รูปร่าง ความงดงาม และระเบียบต่อโลกของฉันผ่านทางพลังแห่งคำพูดของฉัน ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรม ชัยชนะ สุขภาพ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจการ 20:32; มาระโก 11:23

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 9:1-14 & 2 พงศ์กษัตริย์ 4-5

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 11:1-11 & สุภาษิต 16