วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020

ความถ่อมใจในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า
HUMILITY IN SERVING THE LORD

ในทำนองเดียวกัน พวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโส ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกัน เพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ (1 เปโตร 5:5)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นคริสเตียนที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างมาก รวมถึงพันธกรต่างๆที่งานของพวกเขากลายเป็นความว่างเปล่า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เดินด้วยความถ่อมใจ ไม่ว่าคุณจะมีของประทานมากเพียงใด เมื่อถูกผสมด้วยความเย่อหยิ่งก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า คุณควรปรารถนาว่าไม่ว่าคุณจะถวายสิ่งใดแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในพันธกิจหรือในการรับใช้พระองค์ สิ่งนั้นก็จะได้รับการยอมรับและชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทุกสิ่งที่คุณทำในพระนิเวศของพระเจ้านั้นเป็นการถวายให้แก่พระองค์ การรับใช้ของคุณคือเครื่องบูชาที่ถวายแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าจะไม่ยอมรับเครื่องบูชาของคุณ ถ้าถูกผสมกับความเห็นแก่ตัวและความโลภ ความหยิ่งทะนง ความเย่อหยิ่ง และความยโสโอหัง ความยิ่งใหญ่ในพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้ถูกวัดจากผลลัพธ์บางอย่างที่คุณบรรลุหรือประสบความสำเร็จ ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า เพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจจงถ่อมใจของคุณลง นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องตั้งใจและจงใจฝึกฝน

เมื่อความคิดที่เย่อหยิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของคุณ จงขนาบพวกมัน พระคัมภีร์กล่าวว่า ใคร​ยก​ตัว​ขึ้น จะ​ต้อง​ถูก​ทำ​ให้​ต่ำ​ลง ใคร​ถ่อม​ตัว​ลง จะ​ได้​รับ​การ​ยก​ขึ้น (มัทธิว 23:12) ดังนั้นคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความถ่อมใจหรือการถูกทำให้อับอาย พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้ที่เย่อหยิ่งและจบลงที่ความต่ำต้อย แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปในทิศทางนั้น

จงแก้ไขและชี้นำตัวเองด้วยพระคัมภีร์ ด้วยสติปัญญาของพระเจ้าตลอดเวลา การบังเกิดใหม่คือการบังเกิดอย่างยิ่งใหญ่ และคนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนั้นถ่อมใจเสมอ จงเดินอย่างถ่อมใจต่อไป เพราะว่านั่นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนทางสู่การสนับสนุนของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจ อิทธิพล และผลกระทบของพระคำของพระองค์ ความเย่อหยิ่ง ความจองหอง ความหยิ่งยโส หรือการเอาตัวเป็นศูนย์กลางไม่มีที่อยู่ในข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เดินในความรักและความถ่อมใจและมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ที่เพิ่มพูนขึ้นและความก้าวหน้าในชีวิตที่ไม่จำกัด ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

1 โครินธ์ 13:4-7

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 13:31-14:1-14 & 2 พงศ์กษัตริย์ 23-25

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 14:1-9 & สุภาษิต 24