วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020                                                 

พูดสิ่งที่คุณเชื่อ
SPEAKING YOUR BELIEVING

และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด”  เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย (2 โครินธ์ 4:13)

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราสอดคล้องกับหลักการใน โรม 10:9-10 นั่นคือ หลักการของ “การเชื่อและกล่าวยืนยัน” ซึ่งกล่าวไว้ว่า คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด ในความเชื่อของคริสเตียน เราพูดสิ่งที่เราเชื่อ จงระลึกว่าความเชื่อคือการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณ

ความเชื่อต้องพูด สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ตามลำพัง นั่นคือคุณกล่าวยืนยันพระคำ จงสำแดงความเชื่อของคุณด้วยปากของคุณ นั่นเป็นเครื่องมือที่คุณใช้จัดทำเส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณ คุณจะใช้ฤทธิ์อำนาจแห่งถ้อยคำในการสร้างและสงวนรักษาชีวิตแห่งชัยชนะของคุณไว้

ความรอดของเราได้ถูกทำให้สำเร็จและเป็นไปได้ในพระเยซูคริสต์ แต่การดีดตนเองเข้าไปสู่พระพรและผลประโยชน์ของความรอดนั้น คุณต้องทำมากกว่าการเชื่อในหัวใจ นั่นคือการพูด นี่เป็นเพราะว่าการยอมรับด้วยปากนำไปสู่ความรอด นี่คือเหตุผลที่ถึงแม้ว่าบางคนจะเป็นคริสเตียนมานาน แต่ก็ไม่เคยได้เพลิดเพลินกับพระพรของคริสเตียนเลย พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำ

คุณจะต้องกล่าวสารภาพพระคำ นั่นหมายความว่าคุณพูดแบบเดียวกับที่พระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับคุณ นั่นคือการตอบสนองด้วยความเชื่อของคุณต่อพระคำ พระองค์ประทานพระคำของพระองค์เพื่อที่คุณจะตอบสนอง การกล่าวสารภาพหรือกล่าวยืนยันของคุณก็คือการตอบสนองนั้น และสิ่งนี้จะเปิดใช้ฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ จนกว่าคุณจะกล่าวสารภาพสิ่งเหล่านี้ ความเชื่อของคุณก็จะไม่ผลิตผลลัพธ์ใดๆ ความเชื่อของคุณและ “การพูด” ของคุณต้องไปด้วยกัน นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ดังนั้นจงพูดพระคำเท่านั้นและตลอดไปเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะและความเป็นเลิศที่สม่ำเสมอ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉันและมีชัยในและผ่านทางฉันในวันนี้ ฉันเชื่อ ดังนั้นฉันจึงพูด เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือชีวิตของฉัน พระสิริและพระพรปรากฏชัดในชีวิตของฉัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

มาระโก 11:23

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 4:1-26 & 1 พงศ์กษัตริย์ 1

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี 1 โครินทร์ 6:1-11 & สุภาษิต 4