วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020                                                                                                                                                                                                                                  

มอบถวายให้แก่พระองค์
CONSECRATED UNTO HIM

เหล่านี้เป็นชื่อของบรรดาบุตรของอาโรนที่ได้รับการเจิมให้เป็นปุโรหิต ซึ่งเป็นผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ทำหน้าที่ปุโรหิต (กันดารวิถี 3:3)

การมอบถวายเป็นคำที่ถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ซึ่งอ้างอิงถึงสิ่งของที่จะถูกแยกออกในฐานะของที่บริสุทธิ์สำหรับเครื่องบูชาและการนมัสการ นอกจากนี้ยังถูกใช้เพื่อบรรยายถึง “การแยกออก” ของปุโรหิตผู้ที่ถูกมอบถวายให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยทั่วไปสิ่งนี้หมายถึงการอุทิศหรือการแยกบางคนหรือบางสิ่งออกเพื่อการนมัสการหรือการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างบริสุทธิ์

ในพันธสัญญาเดิมเผ่าเลวีถูกมอบถวายไว้สำหรับการรับใช้ในพระเจ้าตามกฏของปุโรหิต (กันดารวิถี 3:12) คนฮีบรูมอบถวายหรืออุทิศถวายทุ่งนาและปศุสัตว์ของพวกเขา และบางครั้งก็สิ่งที่ยึดมาจากสงครามให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า (เลวีนิติ 27:28-29) นอกจากนี้ตามธรรมบัญญัติแล้ว บุตรหัวปีของทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ถูกมอบถวายให้แก่พระเจ้า สำหรับเราในพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์บรรยายว่าเราได้ถูกมอบถวายให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือบริสุทธิ์และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะการงานของคุณ แต่โดยทางเลือกของพระเจ้า!

1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ อย่างไรก็ตามคนของพระเจ้าจำนวนมากไม่ได้ดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่สำคัญของชีวิตที่มอบถวายนี้ ผลก็คือพวกเขาพลาดจากพระพรของการดำเนินชีวิตและการดำเนินการด้วยความรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้ถูกแยกออกเพื่อพระเจ้า นั่นคือแยกออกจากความบาป ความเจ็บป่วย ความยากจน และความตาย เข้าสู่ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ ชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพของพระเจ้า จงมองเห็นตนเองแบบนี้ และเดินแบบนี้

เอเฟซัส 1:4 กล่าวว่า ดัง​เช่น ใน​พระ​คริสต์ พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​เรา​ตั้ง​แต่​ก่อน​ทรง​สร้าง​โลก เพื่อ​ให้​เรา​บริ​สุทธิ์​และ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์” เราเป็นคนที่ถูก “เรียกออกมา” ของพระองค์ เป็นคนที่พระองค์เลือกและชำระให้บริสุทธิ์ ไม่น่าแปลกใจที่เราบริสุทธิ์และปราศจากการตำหนิจำเพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความรัก ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการเลือกและชำระให้บริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าใช้! ฉันบริสุทธิ์และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เพราะว่าฉันเป็นของพระเยซู ชีวิตของฉันได้ถูกมอบถวายให้แก่พระองค์ในการนมัสการและการรับใช้ และความชอบธรรมของพระองค์ได้สำแดงออกในและผ่านทางฉันเสมอ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้แยกฉันออกมาเพื่อความบริสุทธิ์ ความสำเร็จ ชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

อพยพ 28:41; อพยพ 19:6; วิวรณ์ 1:6

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 8:12-30 & 1 พงศ์กษัตริย์ 20-21

 อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี 1 โครินทร์ 10:1-13 & สุภาษิต 13