วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020

จงตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจในตัวคุณ
BE CONSCIOUS OF THE POWER IN YOU

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (กิจการ 1:8)

2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า แต่​เรา​มี​ของ​ล้ำ​ค่า​นี้​อยู่​ใน​ภา​ชนะ​ดิน เพื่อ​ให้​เห็น​ว่าฤทธิ์​เดช​อัน​เลิศ​นั้น​เป็น​ของ​พระ​เจ้าไม่​ได้​มา​จาก​ตัว​เรา​เองมีฤทธิ์อำนาจอยู่ในตัวคุณ เอเฟซัส 3:20 กล่าวว่า ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สา​มารถ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​ทูล​ขอ​หรือ​คิด โดย​ฤทธา​นุภาพ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​เรา...” ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ ไม่ใช่ในสวรรค์ แต่ในวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณ ไม่มีการบอกว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง คุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหน ขอบเขตความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองที่ไร้ขีดจำกัดของคุณ ถ้าคุณตระหนักรู้และใช้ฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวคุณ

สิ่งที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากคือการขาดการตระหนักรู้ถึงบุคคลที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในตัวของพวกเขา การตระหนักรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของคุณคือพลังที่ทำให้เกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ตระหนักรู้ว่าคุณเป็นใครและมีอะไรอยู่ในตัวคุณ สิ่งนี้ก็จะไม่ทำงานพระเยซูเจ้าทรงเดินบนแผ่นดินโลกด้วยการตระหนักรู้ถึงต้นกำเนิดและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์กล่าวในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่า “ฤทธิ์อำนาจทั้งหมดทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกนี้ได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้ว!” พระองค์รู้และกล่าวยืนยันตามนั้น

เมื่อพระองค์เข้าไปในธรรมศาลา พระองค์พูดว่า พระ​วิญ​ญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สถิต​กับ​ข้าพ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​คน​ยาก​จน พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้าพ​เจ้า​มา​ประ​กาศ​อิสร​ภาพ​แก่​พวก​เชลย ประ​กาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บัง​คับ​ให้​เป็น​อิสระ”  (ลูกา 4:18) ช่างเป็นการตระหนักรู้ที่ดีจริงๆ! เมื่อพระองค์ทำการป่าวประกาศนั้นมารก็ไม่สามารถต่อต้านได้ หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเปล่งถ้อยคำที่นำการรักษาโรคและการฟื้นฟูสู่สภาพดีมาสู่คนป่วยและคนที่ถูกเบียดเบียน ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่าพระ​องค์​ทรง​เป็น​เช่น​ไร เรา​ใน​โลก​นี้​ก็​เป็น​เช่น​นั้น ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั้นตกเป็นของคุณ เพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ คุณเป็นอวัยวะแห่งพระกาย เนื้อหนัง และกระดูกของพระองค์ คุณเป็นตัวแทนของแผ่นดินของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอาศัยอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจ พระสิริ ความชอบธรรม และการครอบครองของพระคริสต์จะถูกสำแดงในตัวคุณและผ่านตัวคุณ จงตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงนี้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นตัวแทนแห่งความเป็นพระเจ้า ทูตของพระคริสต์ ซึ่งบรรจุพระเจ้าไว้อย่างเต็มเปี่ยม! ฉันปฏิเสธที่จะคิดถึงความล้มเหลว ความพ่ายแพ้หรือความเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าฉันตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในตัวฉัน ผ่านทางการใคร่ครวญพระคำและการพูดภาษาแปลกๆ ฉันนำฤทธิ์อำนาจนั้นมาใช้กับทุกสิ่งและทุกพื้นที่ในชีวิตของฉัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

เอเฟซัส 3:20-21; 2 โครินธ์ 4:7

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 12:20-50 & 2 พงศ์กษัตริย์ 18-19

 อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 12:22-31 & สุภาษิต 22