วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2020                                                                                                                                                                                                                                                          

พระบัลลังก์ของพระองค์ในหัวใจของคุณ
HIS THRONE IN YOUR HEART

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน(1 โครินธ์ 3:16)

พระคัมภีร์ข้างบนนั้นลึกซึ้งมาก สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคุณ เพราะว่าพระองค์อาศัยอยู่ในคุณในความบริบูรณ์ของพระองค์ ความคิดแบบเดียวกันนี้ได้สำแดง ใน 2 โครินธ์ 6:15-17 ซึ่งบอกว่า “…เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์ ดัง​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ไว้​ว่า เรา​จะ​อยู่​ใน​เขา​ทั้ง​หลาย​และ​จะ​ดำ​เนินใน​หมู่​พวก​เขา เรา​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เขา และ​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา...” สิ่งนี้ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จริงๆ!

คำที่แปลว่า “วิหาร” เป็นคำภาษากรีกของคำว่า “นาโอส” (naos) สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงวิหารธรรมดาในชีวิตประจำวัน แต่เป็นคำเฉพาะที่หมายถึงแท่นบูชาภายใน แท่นบูชาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นของ “เทพเจ้า” นั่นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านในซึ่งเป็นสถานที่ที่รูปปั้นของเทพเจ้าถูกเก็บไว้  สำหรับชาวยิวแล้วสิ่งนี้คืออภิสุทธิสถาน นั่นคือสถานที่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ พวกเขาไม่มีรูปปั้นอยู่ด้านใน แต่การทรงสถิตของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพำนักอยู่ในหัวใจของคุณ คุณก็กลายเป็น “แท่นบูชา” นั้น นั่นคือสถานที่แห่งการทรงสถิตของพระองค์ ลองคิดถึงสิ่งนี้ดู! นี่หมายความว่าคุณบรรจุสวรรค์ไว้ในตัวคุณ เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับสวรรค์ในพระองค์เพื่อเป็นพระพรแก่โลกนี้ พระองค์นำสิ่งนี้มาในหัวใจของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ภายในพระองค์ พระองค์มาพร้อมกับพระบัลลังก์ของพระเจ้าในหัวใจของพระองค์ ก็ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงเป็นพระพรมากมายแบบนั้นแก่โลกนี้!

คุณก็เช่นเดียวกัน คุณเป็นมากกว่าคนที่เคร่งศาสนา เนื่องจากการบังเกิดใหม่ คุณได้ถูกย้ายเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า และตอนนี้ดำเนินชีวิตของสวรรค์ในโลกนี้และมีพระบัลลังก์ของพระองค์ในหัวใจของคุณ คุณเป็นทูตของสวรรค์แก่โลกนี้ ในความเป็นจริงแล้วทุกสถานที่ที่คุณไป พระเจ้าไป เพราะว่าคุณคือบ้านของพระองค์ พระองค์พูดในคุณ และพระองค์มองผ่านสายตาของคุณ ดังนั้นจงประกาศข่าวประเสริฐ ขับผี รักษาคนป่วย ทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาด ทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย จงอวยพรโลกนี้ด้วยพระคุณและพระสิริของสวรรค์ที่อยู่ในตัวคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนในชีวิตและพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์บรรจุการทรงสถิตของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์และส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยพระพรแห่งความเหมือนพระเจ้าของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

โคโลสี 1:27; โคโลสี 2:9-10

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 3:22-36 & ซามูเอล 23-24

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 5:1-13 & สุภาษิต 3