เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
ถูกเลือกที่จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์
Chosen To Know His Will
ท่านจึงกล่าวว่า `พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ (กิจการ 22:14)

Continue reading